Statuten

Statuten van de vereniging

De vereniging is opgericht op 17 januari 2002.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Boek & Zaken. Zij is gevestigd te Utrecht.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel: een platform te bieden aan mensen die zich als zelfstandige beroepsmatig bezighouden met de productiegang van boeken, tijdschriften en andere informatiedragers.
 2. Dit platform kan gebruikt worden om:
 3. de beroepsbelangen van haar leden te behartigen;
 4. een beroepscode te formuleren en in stand te houden;
 5. leveringsvoorwaarden te formuleren en in stand te houden;
 6. de bekendheid met en de waardering voor de beroepsgroep te bevorderen;
 7. de deskundigheid van de leden te bevorderen;
 8. alles te doen wat tot het voorgaande bevorderlijk zou zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging kan daartoe bijeenkomsten organiseren, contacten opzetten zowel in het binnen- als buitenland, en relevante informatie voor haar leden verzamelen.

Artikel 3

De vereniging kent leden en begunstigers.

VAN DE LEDEN

Artikel 4

 1. Leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die voor hun beroep:
 2. de productiegang van boeken en/of tijdschriften coördineren in opdracht van derden; en/of
 3. boeken en/of tijdschriftartikelen vertalen, redigeren of corrigeren; en/of
 4. registers maken ten behoeve van boekuitgaven.
 5. De algemene vergadering beslist na voordracht van het bestuur over de toelating van de leden.
 6. Het bestuur kan een ballotagecommissie instellen, die over de toelating moet adviseren en de criteria waaraan een lid moet voldoen nader moet uitwerken. Deze uitwerking behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
 7. Degene die gewoon lid wenst te worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.

De opgave bevat ten minste de voorletters, naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en voorts de gegevens die inzicht geven in de beroepsuitoefening van betrokkene.

BEGUNSTIGERS

Artikel 5

Begunstiger is degene die door het bestuur als zodanig is erkend nadat hij of zij zich bereid heeft verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. De aan de begunstiger toe te kennen faciliteiten zullen bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

HET REGISTER

Artikel 6

Van de leden en begunstigers houdt het bestuur een register bij, vermeldende de namen en adressen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden;
 2. schriftelijke opzegging door het lid; deze kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken;
 3. schriftelijke opzegging door het bestuur; wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. ontzetting door de algemene vergadering; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of wanneer hij of zij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ingeval van ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting met opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit een beroep op de algemene vergadering open.

SCHORSING

Artikel 9

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een maximale termijn van drie maanden. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. Het lid kan tegen de schorsing in beroep gaan bij de algemene vergadering.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 10

 1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
 3. Tenzij het bestuur anders beslist, zijn de leden altijd hele jaarcontributie

verplicht, ook als zij lopende het jaar lid worden of opzeggen casu quo als lid

ontzet worden.

BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
 2. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
 3. De algemene vergadering kiest uit het bestuur een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te voorzien.

Artikel 12

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht, opgesteld door het bestuur. De voordracht van het bestuur wordt de leden bij de oproeping tot de vergadering meegedeeld. Zijn geen voordrachten gemaakt, dan is de vergadering vrij in haar keus.

Artikel 13

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is maximaal twee maal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van diens voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. door bedanken.
 6. De algemene vergadering kan een vergoeding voor de bestuursleden en leden van de commissies vaststellen.

Artikel 14

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Daarnaast kan de vereniging vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 4. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan;
 5. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 6. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 7. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 8. het aangaan van dadingen;
 9. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 10. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 15

 1. Vergaderingen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 2. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, ten minste acht dagen tevoren door middel van oproepingsbrieven.
 3. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij zijn/haar afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede­bestuurslid bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per fax of per e-mail hun mening te uiten en geen hunner zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 2. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; jaarlijks treedt het eerstbenoemde lid af. Het aftredende lid kan voor het eerstvolgende verenigingsjaar niet worden herbenoemd.De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie kan zich door een deskundige doen bijstaan. Dit kan op kosten van en na toestemming van de Vereniging.
 5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

 1. Ten minste één maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden.
 2. Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 3. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts voor twee gevolmachtigden optreden
 4. Over toelating van anderen dan leden beslist de vergadering.

Artikel 18

 1. Het bestuur roept vergaderingen bijeen door middel van een schriftelijke of digitale kennisgeving aan de leden op de adressen als opgenomen in het register, ten minste veertien dagen tevoren.
 2. Voorts is het bestuur op verzoek van ten minste twintig leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping conform lid 1 van dit artikel.
 3. Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld:
 4. verkiezing van bestuursleden;
 5. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 6. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid;
 7. de vaststelling van het in artikel 14 sub 3 I genoemde bedrag;
 8. verslag van de kascommissie;
 9. décharge en benoeming van de kascommissie.

Artikel 19

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn/haar plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-­verbaal van het verhandelde doen opmaken. Dit kan op kosten van de Vereniging als er van tevoren toestemming is verkregen. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 20

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen dezelfde personen waarbij degene is gekozen die de meerderheid van stemmen heeft verkregen. Ingeval bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot wie is gekozen.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met de vereiste meerderheid, over alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statuten­wijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

COMMISSIES

Artikel 21

Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, commissies in te stellen die het bestuur kunnen bijstaan bij de uitvoering van zijn taak. Zo nodig kan een reglement per commissie opgesteld worden. Een commissie eindigt na verloop van twee jaar, tenzij het bestuur besluit tot continuering voor een gelijke periode.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22

 1. De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering; de oproep voor deze vergadering geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 18. De oproeping dient vergezeld te gaan van de ontwerptekst van de statutenwijziging.
 2. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 23

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Ingeval van ontbinding stelt de algemene vergadering de bestemming van het liquidatiesaldo vast.
 3. Bij ontbinding gelden de wettelijke bepalingen dienaangaande.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.